Geëngageerde kritische denkers en geïnteresseerde burgers uit Gent en andere contreien bijeenbrengen.

De uitdagingen van ons tijdsgewricht in kaart brengen, het denken hieromtrent deelbaar maken en mee helpen verspreiden.

Deze uitdagingen omvatten onder meer, ter oriëntatie :

1) kapitalisme, aliënatie, privatisering en financiële markt,
2) block-chaining en bitcoins,
3) de commons en peer-2-peer,
4) genot en verlangen,
5) robotisering,
6) globalisering vs permacultuur,
7) welke stad voor de toekomst?
… en de onderlinge kruisbestuivingen.

Op deze manier wilt TIJDSGEWR*CHT politiek bewustzijn en engagement stimuleren. Ook wil ze bruggen bouwen tussen verscheidene pertinente expertises en disciplines, alsook tussen experten en leken.

TIJDSGEWR*CHT wil daarom de afstand bevragen die ontstaat tussen wetenschap en werkelijkheid, tussen techniek en verlangen, … tussen politici en politiek, tussen politiek en burger.

Wat hieruit mag volgen?

Het verlangen om dit werk breder voort te zetten: in politieke bewegingen, in het stimuleren van een vernieuwend kritisch middenveld, dat het inspirerend mag werken voor nieuwe economische initiatieven…

Dat de wens tot structurele veranderingen niet langer als een utopisch doel hoeft te worden beschouwd. Net daarom wil TIJDSGEWR*CHT een platform wezen waar nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan – ‘kruisbestuivingen’ dus…