#mypsymychoice

‘Is terugbetaling van psychologische begeleiding een vergiftigd geschenk?’

#mypsymychoice – ‘Een geëngageerde groep bezorgde psychologen en psychotherapeuten luiden samen de alarmbel over een aantal recente beleidskeuzes in de geestelijke gezondheidszorg. Ze eisen dat iedereen toegang krijgt tot de gepaste psycholoog of psychotherapeut.’ (redactie Knack)

Pamflet gepubliceerd in Knack op 27.06.18. https://www.knack.be/nieuws/belgie/mypsymychoice-is-terugbetaling-van-psychologische-begeleiding-een-vergiftigd-geschenk/article-opinion-1166433.html

Mede-ondertekenaar worden?  Stuur ‘Naam, functie, gemeente’ per mail naar Frederik Van Driessche. Ook niet-psychologen, patiënten en principiële sympathisanten kunnen deze visie mee onderschrijven. Waarvoor dank!


#mypsymychoice

“Dat iedereen toegang krijgt tot de gepaste psycholoog of psychotherapeut !”

Anno 2018 klinkt deze gedachte als een evidente droom. Psychologische begeleiding zoeken, is niet langer taboe en de nood daartoe doet zich steeds vaker voor. Maar hoe zit het met de betaalbaarheid ervan? Niet iedereen kan zich veroorloven het ereloon te betalen dat daar mogelijks tegenover staat. De kwestie heeft duidelijk aan maatschappelijk belang gewonnen en krijgt sinds enkele jaren politieke interesse die beantwoord werd door wetten te schrijven en duidelijke beleidskeuzes te maken. Maar uit welke hoek? En met welk doel voor ogen?

Als psychologen volgen we de beleidskeuzes en evoluties al enige jaren op en merken we enkele belangrijke tendensen met potentieel zeer consequente gevaren. Daarom trekken we dringend aan de alarmbel, om onze bezorgdheid te delen met burgers en beleidsmakers (allen potentiële toekomstige patiënten). Een bezorgdheid die het werkveld van de psychologie en de psychotherapie aangaat, maar per uitbreiding ook de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen!

Het gebeurt niet vaak dat psychologen samen aan de alarmbel trekken. Vele mede-ondertekenaars hebben aanvullende psychotherapeutische vorming genoten, die onderling sterke verschillen vertonen, waardoor ze het inhoudelijk niet altijd eens zijn over enkele punten. Maar door recente evoluties voelen wij ons maatschappelijk verplicht tot dit uitzonderlijk geëngageerd signaal. We willen onder meer vraagtekens plaatsen bij 1) de inmenging van financiële en economische belangen, 2) de beperking van essentiële keuzevrijheid van patiënt en 3) de beknotting van de essentiële autonomie van de psychologie en de psychotherapie die 4) steeds meer worden ingezet ter bescherming van de maatschappij (en andere beroepsgroepen).

Terugbetaling: een vergiftigd geschenk?

Minister Maggie De Block maakte onlangs haar beslissing bekend om psychologische begeleiding terug te betalen. Met deze boodschap wordt de burger minstens drie maal bedrogen – ten eerste qua toegankelijkheid, ten tweede qua aanmelding en tenslotte ook qua aanpak.

Psychologische begeleiding wordt in haar voorstel slechts terugbetaald indien het wordt voorgeschreven door een arts. Dit ‘voorschrijven’ vormt voor de patiënt een drempel in de toegang tot psychologische begeleiding die vroeger niet bestond. Bovendien staat dit haaks op het (wettelijk bepaald) belang van de autonomie van de psycholoog.

De begeleiding wordt slechts terugbetaald onder zeer strikte voorwaarden. Er is in het voorstel sprake van terugbetaling voor maximum 2 maal 4 sessies, en dit voor slechts drie ‘categorieën’ : depressie, angst en alcoholverslaving. Vele andere redenen van aanmelding komen in dit voorstel niet in aanmerking. De realiteit is echter dat vele patiënten bij aanmelding niet zomaar kunnen beschrijven wat hen tot bij ons brengt. Psychische klachten zijn bovendien nooit terug te brengen tot één probleem. Binnen de eerste gesprekken krijgen we door de band genomen grote stukken persoonlijke geschiedenis te beluisteren, met de vraag daaruit de ‘betekenis te ontcijferen’. De tijd die hiervoor nodig is, durft sterk variëren, maar willen we ons werk degelijk doen, zal daar al snel meer dan 8 sessies gesproken worden. Men mag ook niet onderschatten hoe belangrijk het voor elke psychologische behandeling blijft om een degelijke vertrouwensrelatie op te bouwen tussen patiënt en hulpverlener. Dit is wellicht onze meest ruime ‘practice-based evidence’, overheen alle bestaande therapeutische stromingen: als de werkrelatie niet goed zit, krijgt men ook geen duurzame resultaten.

Tijd vragen om geduldig werk te verzetten gaat niet altijd even goed samen met een beleid gecommandeerd door economie, snelheid en tijdsefficiëntie. Minister Maggie De Block kiest echter voor een psychologie die kan worden ingezet als beschermer van economie en staat (zie de Knack-cover ‘C4 na burnout’) en de gevaarlijke inmenging van staatsbelangen in het meest intieme van onze beleving als mens !

Hernemen we nogmaals het principe van ‘de huisarts als toegangspoort en doorverwijzer’. Dit principe laat niet alleen de keuze in doorverwijzing aan de willekeur van de huisarts, maar doet ook vragen stellen bij de inzetbaarheid van de psycholoog binnen een medische denken, waaruit de psychologie zich net als zelfstandige discipline heeft losgemaakt. De ene arts zal met respect en dank de inzichten van de psycholoog meenemen in de samenwerking met de patiënt. Andere artsen weigeren echter iedere samenwerking met psychologen wiens denken niet in hun medisch denken past. Wellicht geven sommige artsen een veel te enge invulling aan het begrip ‘evidence based practice’, dat ook door de minister wordt gehuldigd. Sommige patiënten worden om die reden ondertussen door artsen expliciet afgeraden bij bepaalde therapeuten aan de slag te gaan.

Commercialisering van de hulpverlening

Als psychologen blijven we op onze hoede voor de ontginning van de psychologische hulpverlening als ‘terra nova’ voor de (neo-)liberale economie. Voorzichtigheid is troef voor wie het terrein afbakent waarop de hulpverlening van de toekomst zich mag ontwikkelen.

– De prijs van digitalisering

Doorverwijzingswebsites worden al jaren door patiënten gebruikt om een psycholoog te vinden. Er heersen intussen plannen tot ontwikkeling van specifieke, betalende Apps die communicatie tussen patiënt en therapeut regelen. Ook digitale patiëntendossier-software wordt ondertussen te koop aangeboden. Een wildgroei aan dure digitale diensten en tools waar we als psychologen nooit naar gevraagd hebben, die één voor één zullen worden doorgerekend aan… (vult u gerust zelf aan). Mochten deze diensten aan belang winnen bij collega’s, blijft het de vraag of ze het beroepsgeheim en het veilige therapeutische kader niet in gedrang brengen. Psychologische begeleiding is en blijft een praktijk van het gesproken woord, het luisterend oor en een degelijke beroepsethiek.

– Aanvullende verzekeringen ?

Er dient zich nog een fundamentelere beleidskeuze aan. Wil men psychologische begeleiding en psychotherapie in de toekomst gedeeltelijk of volledig terugbetalen? Waar zal men daarvoor het geld vinden? De kans is groot dat aanvullende verzekeringen het antwoord zullen bieden – commercieel een zeer winstgevend idee. Maar wie zal zich zo’n aanvullende verzekering kunnen veroorloven? Terwijl de gevraagde erelonen sindsdien zeer waarschijnlijk ook zullen gestegen zijn.

– Drempelverhoging

Het directe gevolg van elke tendens is nu reeds te voorzien: twee maal een verhoogde drempel tot psychologische begeleiding voor minderbedeelden, dus toegenomen maatschappelijke ongelijkheid. Voortgezette psychologische begeleiding, maar voor een steeds kleinere elite.

Welk model van maatschappelijk belang?

De hoofdvraag die doorheen onze tekst verschijnt, zal de aandachtige lezer ondertussen duidelijk geworden zijn: welk economisch en maatschappelijk belang hoort de psycholoog te dienen? En zou er voor de klinisch psycholoog – vaak aan het werk als psychotherapeut – überhaupt een ander belang mogen zijn dan die éne vraag die hem een bestaansreden geeft: persoonlijke psychologische begeleiding? Dit brengt ons tot enkele korte aanvullende bedenkingen, die hier volgen.

– Eerstelijnspsycholoog (ELP)

Op vraag van minister Vandeurzen wordt vanuit Vlaamse hoek de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg grondig herzien, in het bijzonder voor de uitbouw van de eerstelijnszorg. In die context heeft men de functie van de ‘eerstelijns-psycholoog’ (ELP) in het leven geroepen, een nieuwe functie met een eigen kortdurende opleiding. We vragen ons af of deze nieuwe functie een verrijking, dan wel verarming van de psychologische hulpverlening zal betekenen.

Psychologische begeleiding begint namelijk bij het allereerste gesprek – bij aanmelding dus – , maar eens je het werk aanvat, weet je dat je nooit op voorhand kan zeggen waar het werk eindigt. Elke tussenschakel, zoals met de eerste opvang bij een eerstelijnspsycholoog, is voor mensen die baat kunnen hebben bij een langdurig proces, een bijkomende drempel voor een therapeutisch proces dat verder gaat dan de aanmeldingsklacht of symptomen. Dat is het risico dat ontstaat voor elke patiënt die potentieel de nood heeft of wens kan ontwikkelen om door te spreken en enkele aangekaarte zaken verder door te werken.

Anders gezegd: eigenlijk bestaat er niet zoiets als een fasering tussen eerstelijnstherapie en voortgezette therapie. En het fragmenteren van de hulp valt nogmaals ten nadele van het meest essentiële werkinstrument van elke gesprekstherapie: de therapeutische relatie. Het lijkt alsof we in herhaling vallen…

– Wachtlijsten!

Sprekende over de eerstelijnszorg: op heden bestaan er ellenlange wachtlijsten bij CGG’s en CAW’s (in sommige regio’s tot 2 jaar!) en deze dienen dringend te worden wegwerkt. Een herstructurering van het hulpverleningsaanbod dient zich wel degelijk aan. Een duidelijk beleid met uitgebreide samenwerking met de privé-therapeuten zou een hiaat in de hulpverlening wellicht verhelpen.

– De ‘preventieve’ functie van de psycholoog

Inzetten op preventie is in het verleden en in andere landen al vaker een ideologische poging geweest tot efficiënte besparing. Binnen het terrein van de psychologische begeleiding staat de idee van preventie echter haaks op de eigenheid van de psychische ontwikkeling. Zij kent haar eigen wetten, die elke poging tot controle steeds zal ondermijnen. Dit pamflet vervoegt daarom principieel één fundamenteel basisbeginsel :

Een psychologie die de psychische realiteit en het psychisch functioneren respecteert, erkent ook de kritieke en cruciale, maar ook de meest obscure dimensie van autonomie en keuze – deze van de patiënt!

– Het moeilijke begrip van de ‘psychosomatiek’

Laat ons afsluiten met een extraatje, als uitdaging voor een vernieuwende klinische samenwerking met de geneeskunde. We denken in eerste instantie aan van het vage terrein van de ‘Psychosomatiek’ – een terrein vol uitdagingen voor beide disciplines. De vaak gehoorde logica ‘we stellen een functioneel probleem vast, maar vinden geen strikte somatische grond’ en de soms aanvullende bedenking ‘dus het zit tussen uw oren’ (door patiënt of arts) blijft een heet vraagstuk in de diagnostiek van onze beide disciplines. Het wetenschappelijk denken omtrent de verknoping tussen lichaam en geest neigt sinds het cartesiaans dualisme nog steeds tot overbodige simplificaties. De beschikbare praktijkervaringen bieden een enorme rijkdom aan kennis die kunnen bijdragen tot vruchtbaar overleg en beter begrip van de klinische realiteit. Het faciliteren van een dergelijke uitwisseling en samenwerking tussen de disciplines zou de gezondheidszorg tot een ander niveau van beschaving kunnen tillen, die boven elk corporatisme uitsteekt.

Afsluitend en samenvattend

Dit brengt ons vertoog naadloos tot ons slot. De psychologie en de psychotherapeutische scholen hebben zich historisch als wetenschap en als professionele discipline losgerukt uit de medische wetenschappen. Het psychisme kent bijzondere eigen wetmatigheden (in ontwikkeling en structuur), die slechts in hun onderlinge en complexe samenhang kunnen begrepen worden. Verregaande analogieën met de organisatie van de medische wetenschappen gaan daarom voorbij aan het specifieke van ons studieobject.

Dit pamflet wenst beleidsmakers daarom warm te maken voor een degelijke kennismaking met het specifieke van onze recente wetenschap. Bovendien waarschuwt het burgers en politici voor de risico’s van een al te liberale koers in de gezondheidszorg, die de maatschappelijke kloof in toegang tot degelijke zorg aanzienlijk kan vergroten. Als er toch één preventieve aanpak mag wezen, is het misschien het vermijden van dat laatste.

Frederik Van Driessche
– psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus te Gent, Secretaris Maatschappij voor het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie (GPP) en mede-oprichter van de recente vzw Animus-be, een vzw ter facilitering van interdisciplinaire samenwerkingsverbanden in de Geestelijke Gezondheidszorg in België.

Mede-ondertekenaars Knack-publicatie:

Jean Paul Andries, gepensioneerd leerkracht moraalwetenschappen, Gent
Ilse Barbe, psycholoog – systeempsychotherapeut, privépraktijk Waregem.
Jenna Baert, Psycholoog- systeemtherapeut, privépraktijk, De Pinte
Liesbeth Bullens, klinisch psycholoog, zeepreventorium De Haan
Tessa Bouâli, klinisch psycholoog
Cédric Boussart, klinisch psycholoog – psychotherapeut, Waterloo
Daisy Castro, psycholoog, privépraktijk Heusden-Zolder
Sarah Cilissen, zelfstandige klinisch Psycholoog, Tongeren
Sara Coelho, klinisch psycholoog, privépraktijk Waregem
Carola Coenjaerts, psychotherapeut De Kiezel in Hasselt – De Wroeter in Kortessem
Pascaline Croughs, psycholoog – psychotherapeut, Londerzeel
Estelle Delbart, klinisch psycholoog – systeempsychotherapeut i.o., Kortrijk
Dieter De Grave, psycholoog, doctor Filosofie & psychotherapeut. PZ Duffel privépraktijk.
Lentel De Munck, psycholoog, HoofdKwartier Houtem
Linda De Zitter, klinische psycholoog en psychoanalytica, Parijs
Nathalie De Neef, psycholoog, Dendermonde
Hilde Descamps, zelfstandig psycholoog in Nieuwpoort
Antinea De Valck, klinisch psycholoog, Erpe-Mere
Jan Dhaese, psycholoog – psychoanalyticus, Gent
Francisco D’Hoore, privé praktijk, Meise
Julie Ivaldi, psycholoog – psychotherapeut, privépraktijk Wemmel.
Nina Jamart, psycholoog/systeemtherapeute, psychisch revalidatiecentrum Inghelburch en privé praktijk
Stef Joos, psycholoog – systeemtherapeut, PC Bethanië, Privépraktijk.
Joannes Késenne, psychoanalytische praktijk – docent kunstpsychologie, Gent
Ruth Kevers, PhD, klinisch psycholoog, Leuven
Veroniek Knockaert, psychotherapeut – psychoanalytica, zelfstandige praktijk te Gent
Alix Kuylen, psycholoog – psychotherapeut, PC Bethanië Zoersel / Therapiecentrum Zandhoven
Inge Lambrechts, psycholoog – psychotherapeut, CAW Brussel en privépraktijk Sint-Lievens-Houtem
Daya Leemans, psycholoog, privépraktijk Londerzeel
Olaf Mylle, psycholoog Tsedek, privépraktijk Gent
Maaike Martens, psycholoog, privépraktijk, Nukerke
Jan Naert, Orthopedagoog, onderzoeker UGent
Eli Noé, psycholoog, privépraktijk Gent
Luc Paelinck, klinisch Psycholoog. Gentbrugge/Zottegem.
Jo Pattyn, Antwerpen
Tim Peeters, psycholoog – psychotherapeut, PC Extimacy Rotselaar – Leuven
Debbie Philtjens , Zelfstandig psycholoog, Wellen
Daniëlla Provost, psycholoog – psychotherapeut, privépraktijk Gent
Tim Reddé, psycholoog en psychotherapeut, Erpe-Mere
Eva Rimaux, Inhoudelijk verantwoordelijke Albe vzw, Kapellen, psycholoog privépraktijk, Brasschaat
Joost Ringoot, Systeembeheerder bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut
Tania Schuddinck, klinisch psycholoog, Aartselaar
Lauranne Segers, psycholoog – sociotherapeut, PC Bethanië
Jeroen Sollie, psycholoog, ‘intervenant’ centre de jour l’ANAIS, Elsene
Tim Symons, zelfstandig psycholoog, groepspraktijk te Mortsel
Dirk Thienpont, zelfstandig kunstschilder, Gent
Kim Umans, Psycholoog – psychotherapeut, Houtem
Sarah Vande Walle, psycholoog, privépraktijk Deinze
Carlo Van den Berge, zelfstandig psycholoog, 2840 Reet
Joyce van der Heijden, psycholoog, Dubbeldiagnose PC Sleidinge,
Janna Van Der Heyden, zelfstandig psycholoog, Gent
Dominique Vanderwegen, klinisch psychologe, psychotherapie en psychoanalyse, Gent
Hans Van Droogenbroeck, zelfstandig psycholoog
Stijn Vanheule, Professor klinische psychologie, Universiteit Gent
Margo Van Landeghem, psycholoog – systeemtherapeut, PZ Duffel.
Hanne Van Steen, klinisch psycholoog, Gent
Isabelle Verberckmoes, psycholoog – psychotherapeut, privépraktijk Meise
Jelle Versieren, Onderzoeker UAntwerpen, Departement Geschiedenis, Centrum voor Stadsgeschiedenis
Arzu Yentür, psychologe, privépraktijk Laken
Dario Zicari, zelfstandig pedagoog – cognitieve oplossingsgerichte systeempsychotherapie, Tienen

Toegevoegd sinds Knack-publicatie 26.06.18:

John Deloof, psychotherapeut, Contour Kortrijk
Nadine Bodart, klinisch psycholoog, Tsedek vzw, privépraktijk, Schoten
Anna Geenen, klinische psycholoog, sociotherapeut Tsedek vzw (Ekeren), Gent
Marie Anne Smet, psychoanalyst, Brussel
Wim Matthys, doctor in de psychologie, klinisch psycholoog met privépraktijk te Gent.
Martine Vermeylen privé-praktijk psycholoog psychoterapeut. Brussel
Marie-Sophie Lobel, psychiatrisch verpleegkundige, crisisdienst, PC Gent-Sleidinge
Elke Lefever, klinisch psycholoog, privé-praktijk Londerzeel
Nathalie Huyghe, klinisch psycholoog, praktijken Londerzeel/Wolvertem/Zemst
Nomi Pernet, klinisch psycholoog, Psychologenpraktijk EKATA, Antwerpen
Gaëlle Deleforterie, psychologe PZ onzelievevrouw Brugge en privepraktijk te Gent
Philippe Grisar, psycholoog, psychotherapeut, Sint-Niklaas
Hans Grymonprez, Lector sociaal werk AP Hogeschool, FWO Onderzoeker UGent
Laura Page, psycholoog en psychoanalytische psychotherapeut i.o. in privepraktijk te Tielt en groepspraktijk De Cirkel in Diksmuide.
Isabelle Schepens, Klinisch psycholoog, relatie- gezins-en systeempsychotherapeut, zelfstandige praktijk, Gent.
Gerlinde Spruyt
Annelies Van Diest, klinisch psychologe en psychotherapeut, psychiatrische centrum Gent-Sleidinge, privé praktijk.
Eva Coenen, klinisch psychologe, oplossingsgericht therapeut i.o., Lommel
Diede De Paepe, Klinisch psycholoog in groepspraktijk, Praktijk Dansaert, Groot-Bijgaarden
Valérie Cluydts, psychoog- psychotherapeut i.o., Sint-Lievens-Houtem.
Emmanuel Declercq, klinisch psycholoog, psychoanalytisch psychotherapeut in eigen praktijk, Vilvoorde
Annemie De Buck, psychiatrische verpleegkundige PC Gent-Sleidinge, Sint-Amandsberg

Toegevoegd sinds 27.12.18 (heropening naar aanleiding van doorduwen herstructurering en implementering ‘eerstelijnspsychologische zorg’ ELP door Minister Maggie De Block):

– Hilde Monnoye, patiënt, Sleidinge
– Karen De Waele, Kruishoutem, psycholoog/psychotherapeut
– Anouk Robeyns, klinisch psycholoog groepspraktijk Senses Lier en sociotherapeut Emmaus Zoersel
– Nathalie Coffé,Klinisch Psycholoog – Integratief Psychotherapeut, Dendermonde
– Bianca Lemahieu, psychotherapeut, Brugge
– Riet Van den Bergh, klinisch psychologe Revalidatiecentrum Kemp en en privépraktijk in Geel
– Julie Hamerlinck, zelfstandig klinisch psycholoog, Gent
– Els Van Mulders, zelfstandig klinisch psycholoog – FOD justitie, Welle
– Karen Janssens, klinisch psycholoog, Mollem/Ternat
– Mireille De Meyer, klinisch psycholoog PZ Duffel
– Isabel Maris, psycholoog en pwychotheapeut, Alken
– Lut Van Schoors, psychotherapeut en rouwbegeleider, Brugge.
– Cindy Moris, systeemtherapeute bij praktijk Zyn, Kinrooi.
– Anneleen Vanroy, psycholoog, privé- praktijk, Alken
– Katleen Alen, maatschappelijk werker-criminoloog, systeemtherapeut, praktijk Vuurvlinder, Kortenberg
– Karim Derijst, privépraktijk Zwalm
– Jalta Van Sweevelt, Deurne, klinisch psycholoog.
– Özlem Kayacan, psycholoog-psychoanalytisch psychotherapeut, Hasselt en Tongeren
– Ellen Verhoeven, psycholoog Privépraktijk, Gent
– Nikola Aerts, Klinische Psychologe, Mechelen
– Anaïs Marchand, patiënt-analysant, Gent
– Sofie Van Steenhuyse, klinisch psycholoog, Brugge
– Matthias Naert, zelfstandig psycholoog, groepspraktijk te Meulebeke.
– Linda Mommen, psychotherapeut, Zonhoven en Kortessem.
– Sarah El Abed, klinisch psycholoog, sociotherapeut (zoersel), Wuustwezel
– Sonja Delbeecke, bachelor sociaal werk / psychotherapeute, Ieper
– Agnes Boedt, klinische psychologe, psychotherapeute, Erembodegem.
– Joyce Mathieu, bachelor toegepaste psychologie, psychotherapeute, Rumst
– Inge Van der Veer, psychotherapeute, klinisch psycholoog io , Heist-op-den-Berg
– Joke Janssens, psychotherapeut/bachelor toegepaste psychologie, Aarschot
– An Burvenich, Psychotherapeut, DGT-coach, master in de geschiedenis, postgraduaat ontwikkelingssamenwerking, Gent
– Rita De Greve zelfstandig psychotherapeute, Schalkhoven
– Eline Salembier, klinisch psychologe-psychotherapeute, Deerlijk
– Luc Van den Berge, sociaal verpleegkundige, filosoof, doctor in de pedagogische wetenschappen, systeemtheoretisch en narratief psychotherapeut, supervisor en opleider. Gent.
– Karin Verheyen, rouwtherapeut te Temse.
– Leentje Rymen, gezins- en relatietherapeute en traumazorg, Lummen
– Phillips Ann psychotherapeut, te Mechelen
– Diane Plevoets, zelfstandig contextueel psychotherapeute/contextueel-systemisch counselor/bachelor gezinswetenschappen, Scherpenheuvel-Zichem & Tienen
– Tania Gevaert, Bachelor sociaal werk, psychotherapeute, ECHA specialist in gifted education, Oostende en Hasselt
– Lies Scaut, psychotherapeut, rouw en trauma, Leopoldsburg
– Ann Van Ingelghem, Bachelor menswetenschappen, psychotherapeute. Olen
– Katrien Bruyneel, Bachelor ergotherpie, beeldend therapeut, psychotherapeute, DGT-coach, kinderwensconsulent, talentbegeleidrerNovilo i.o., Knesselare en Oostende
– Bram Voets, Zelfstandig psychotherapeut bij Stapvoets praktijk voor psychotherapie, Maasmechelen

– Philip Eggermont, Gent

– Jan Goossens, maatschappelijk werker, contextueel therapeut, praktijk Vuurvlinder in Kortenberg

– Shirley Seys, klinisch psycholoog en oplossingsgericht psychotherapeut i.o., zelfstandig psycholoog werkende in Lombardsijde, Jabbeke en Oostende

– Marleen De Fraeye, klinisch psycholoog, systeemtherapeut, opleider, coach, privé-praktijk Heusden:Zolder.

– Prof. Dr. Petra De Sutter, buitengewoon hoogleraar in de gynaecologie aan de UGent,  hoofd van de afdeling Reproductieve Geneeskunde van het UZ Gent, zetelt voor Groen in de Senaat en de Raad van Europa

– Sofie Neven, klinisch psycholoog – systeemtherapeut OPZC Rekem, Herk-de-Stad

(Update 28/02, 23:23)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *